GÜNEY KORE’DE 90’LAR SONRASI MESLEKİ EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKIŞI

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Güney Kore Eğitim > GÜNEY KORE’DE 90’LAR SONRASI MESLEKİ EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKIŞI

0

GÜNEY KORE’DE 90’LAR SONRASI MESLEKİ EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKIŞI

15 Ağustos 2018 | Yarının Eğitimi | Güney Kore Eğitim

1990’lı yıllarda mesleki eğitim yasasında yapılan değişiklikle zorunlu fabrika içi eğitim uygulaması kaldırılarak İstihdam Sigortası Yasası ile is- tihdam sigortası sisteminin bir parçası olarak birleştirilmiştir. İlk aşamada amaç, öncelikle imalat sanayi için kalifiye işgücüne yönelik mesleki eğitim uygulamalarının altyapısını mevzuatla sağlamlaştırmaktır. İstihdam Sigor- tası Yasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mesleki eğitim sisteminin bir “aktif işgücü piyasası politikası olarak” uygulanmasına öncülük etmiştir (Ra, 2012: 24). Kore İstihdam Sigortası Yasası işsizlik parası, istikrarlı is- tihdam projesi (ücret ve sübvansiyon desteği) ve mesleki beceri geliştirme projesi şeklinde üç kısımdan oluşmaktadır.

1987-1997 yılları arasında Kore işgücü piyasalarında yıllık %2.4 iş- sizlik oranı ile neredeyse tam istihdam sağlanmıştır. Bu dönemde işgücü arzını ağırlıkla, yüksek eğitimli gençler ile ekonomik aktivitelere katılma- ya başlayan kadınlar oluşturmuştur. Bu sayede 1997 yılında yaşanan IMF krizine (Asya finansal krizi) kadar işgücü katılma oranı geçen yıllara göre artış göstermiştir. Bu dönem ılımlı bir büyüme ve düşük işsizliğin yaşandı- ğı bir süreç olarak özetlenebilir. Kore “üç düşük” hedef sayesinde çift ha- neli ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. Bunlar; düşük kur, düşük petrol fiyatları ve düşük faizdir. Bu yıllarda mesleki eğitim geliştirme sisteminde özel işletmelerin rolü gönüllü eğitim programları düzenlemekken, hükü- metin rolü ise bu işletmeleri teşvik etmek olmuştur.

İstihdam sigorta sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra “mesleki eği- tim” terimi yerine resmi olarak “mesleki beceri geliştirme” ismi kullanıl- maya başlanmıştır. Mesleki eğitimin odak noktası, yeni bir işçi için baş- langıç mesleki eğitimi vermekten mevcut çalışanların mesleki yeterliliğini yükseltmeye kaymıştır. Geçmişte işletmelerin fabrika içi eğitim ve vergi ödemeleri zorunlu iken, istihdam sigortası yasasından sonra hükümet, gö- nüllü mesleki eğitim programı düzenleyen işletmelerin eğitim maliyetleri- ni karşılamaya başlamıştır. Bu teşvik işletmelerin mesleki eğitim program- larına gönüllü katılımı noktasında kesin bir şekilde teşvik edici olmuştur. 1994 yılında işletmelerin %22,5’i zorunlu mesleki eğitim sağlarken 2002 yılına gelindiğinde bu oran %63’e yükselmiştir. Yeni sistem önceki vergi- leme sisteminden daha olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. İstihdam yasa- sı altındaki mesleki beceri geliştirme projesinin temel amacı, işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda gönüllü mesleki eğitim vermelerine izin vererek ve hükümet tarafından desteklenerek özel sektör öncülüğünde bu sistemi teşvik etmek olmuştur (Ra, 2012: 23). Dolayısıyla beceri geliştirme sistemi reformunun ana teması, zorunlu eğitim politikalarını azaltarak fir- maların başta kendi çalışanlarına olmak üzere gönüllülük temelinde yaşam boyu eğitim adı altında bir takım eğitimler vermesi olmuştur.

Bu gelişmeler paralelinde 1999’da mesleki eğitim teşvik yasasında ya- pılan değişiklikle zorunlu fabrika içi mesleki eğitim kaldırılmış, mesleki eğitime ilişkin hususlar istihdam sigortası sistemi içinde yürütülen çeşit- li girişimler tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Geçmişte büyük ölçüde imalat sanayine kalifiye eleman yetiştirmenin üzerinde durulurken artık eği- tim çeşitlenmiş ve hem iş arayanlara hem çalışanlara yönelik birçok mes- leki eğitim programı uygulamaya geçirilmiştir. Daha talep odaklı ve özel sektörü eğitim vermeye teşvik edici sistem amaçlanmıştır (Kim, 2001: 2).

Yaşanan olumlu gelişmelerin yanında Kore’de 1990’lı yıllarda mesleki eğitim yeni zorluklarla yüzleşmiştir. Ülkede büyüyen yaşlı nüfusun yanın- da genç nüfusun azalması kronik hale gelen işgücü açığı sıkıntısını daha da derinleştirmiştir. Aynı zamanda yüksek teknoloji ekonomisi, mevcut çalı- şanların becerilerinin artırılmasını ve başlangıç eğitimine yönelik reform- ları gerekli kılmıştır. İlgili reform 1995 yılında yürürlüğe giren İstihdam Sigortası Yasası kapsamında gerçekleştirilmiştir (Lee ve Jeon, 2009: 4). İstihdam sigorta sistemi şuan Kore’de mesleki eğitimdeki son birkaç yıl- da kademeli olarak geliştirilen en önemli teşvik programı durumundadır. Bu sistem beceri geliştirme programı aracılığıyla işverenlere ve çalışanlara mali destek sağlayarak onların yaşam boyu öğrenmeye aktif katılımları noktasında teşvik veren bir niteliğe sahiptir. İşveren ve çalışanları destek- leyen teşvik programında amaç, eğitim maliyetlerini sübvanse ederek iş- verenlerin işçilere eğitim vermesi yönünde onları teşvik etmektir. Eğitim sağlamasının yanında işverene ekipman sağlaması için kredi kullanması noktasında çeşitli sübvansiyonlar sağlanmaktadır. Hükümet KOBİ’leri desteklemek için özel bir çaba göstermektedir. Örneğin hükümet KOBİ’ler için, içerisinde büyük şirketlerin, işveren örgütlerinin ve üniversitelerin yer aldığı bir eğitim konsorsiyumu oluşturmuştur. KOBİ’ler çalışanlarına eği- tim vermek isterlerse tesis maliyetlerini karşılamak için her yıl düzenli bir maddi destek alabilmektedirler.

(Bu yazı Arş. Gör. Ömer Can ÇEVİK’in “GÜNEY KORE KALKINMASINDA MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ROLÜ” adlı makalesinden alınmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.